Regulamin strony

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z Serwisu.
 2. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz Właściciela Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
 • Serwisie – należy przez to rozumieć strony internetowe:
mogilska35-office.com
 • Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą stronę internetową.
 • Danych osobowych – należy przez to rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do identyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); przy czym możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.
 • Właścicielu Serwisu/Właścicielu – należy przez to rozumieć OGRODOWA 8 OFFICE ul. Ogrodowa 8, 91-065 Łódź, NIP: [5252584167], KRS: [0000504498 ].
 • Cookies (tzw. „ciasteczka”) – należy przez to rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są wysyłane przez Serwis, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie) i przeznaczone do korzystania z Serwisu.
 • Logi Serwera – należy przez to rozumieć informacje o niektórych zachowaniach użytkowników, które podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.
 • RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§3 Warunki korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, dobrym obyczajem oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Właściciela.
 2. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik poprzez swoje zachowanie i działania narusza postanowienia ust. 1, Właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do zaniechania tych naruszeń przez Użytkownika, nie wyłączając podjęcia działań zmierzających do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do:
 • występowania przerw i zakłóceń w działaniu Serwisu, w szczególności ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z jego modyfikacją;
 • wprowadzania ograniczeń terytorialnych, czasowych, technicznych lub wiekowych w dostępie do Serwisu;
 • zamknięcia Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia Użytkowników.
 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają korzystanie z Serwisu, jak również za ewentualne skutki wadliwego działania lub niezgodnego z prawem wykorzystywania łączy telekomunikacyjnych, znajdujących się poza dyspozycją Właściciela i szkody przez nie wywołane.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do niepodejmowania działań prowadzących do zachwiania stabilności systemów informatycznych Właściciela lub pogorszenia jakości świadczonej przez niego usług.
 3. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych z Serwisu.

§4 Odpowiedzialność za treść

 1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone w Serwisie.
 2. Linki zamieszczone w Serwisie mogą prowadzić do serwisów lub witryn prowadzonych przez inne podmioty. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za serwisy prowadzone przez inne podmioty.
 3. Właściciel Serwisu dołoży wszelkiej staranności, aby informacje zamieszczane w Serwisie były na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób czytelny i staranny, jednakże Właściciel Serwisu nie udziela gwarancji na kompletność i stałą dostępność informacji zamieszczanych w Serwisie.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany treści informacji zamieszczanych w Serwisie, ich uzupełniania, skracania lub całkowitego ich wycofania.
 5. W Serwisie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, wyłącznie na podstawie zawartej odrębnej umowy z Właścicielem Serwisu.
 6. Zapisy ust. 4 powyżej nie dotyczą treści umieszczanych na wniosek organów administracji publicznej oraz podmiotów, z którymi Właściciel współpracował przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu.

§5 Prawa autorskie

 1. Zawartość Serwisu jest chroniona polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych w Serwisie są zastrzeżone na rzecz Właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
 2. Żadna część Serwisu (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Właściciela Serwisu.
 3. Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§6 Wymagania techniczne

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu – Użytkownik Serwisu powinien spełniać poniższe minimalne wymagania:
 • posiadać komputer, smartfon lub tablet połączony z siecią Internet, a prędkość wysyłania danych (upload), powinna wynosić co najmniej 1 Mbps oraz prędkość pobierania danych (download) powinna wynosić co najmniej 10 Mbps;
 • posiadać przeglądarkę internetową z włączoną obsługą języka JavaScript oraz obsługującą język CSS 3.0, umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera, tabletu lub smartfona dokumentów hipertekstowych (HTML), powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.

§7 Usługi

W ramach Serwisu Właściciel zapewnia:
 • możliwość udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego 
 • możliwość zamówienia bezpłatnej wyceny – za pośrednictwem formularza bezpłatnej wyceny

§8 Ochrona prywatności

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych w Serwisie zostały określone w:
  • Polityce prywatności zamieszczonej na stronie: https://mogilska35-office.com/polityka-prywatnosci
  • Informacjach o przetwarzaniu danych osobowych (klauzulach informacyjnych) zamieszczonych przy formularzach, za pośrednictwem których zbierane są dane osobowe Użytkowników;
  • zakładce RODO zamieszczonej na stronie: https://mogilska35-office.com/polityka-prywatnosci
 2. Zasady wykorzystywania plików cookies stanowią element Polityki prywatności p.n.: Mechanizm Cookies i zostały zamieszczone na stronie https://mogilska35-office.com/polityka-prywatnosci

§9 Postanowienia końcowe

 1. Właściciel dokładać będzie wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, jednakże nie może gwarantować, że Serwis działać będzie bez awarii i przerw.
 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń uwag i zastrzeżeń co do działalności Serwisu, użytkownik może zgłaszać je Właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres info@ogrodowa-office.com
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, w tym zmian w obowiązujących przepisach prawa. Informacja o każdej zmianie Regulaminu zamieszczona zostanie na łamach Serwisu, nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmiany.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2021 r.